قیمت زئولیت های موجود در بسته بندی های مختلف

 قیمت زئولیت های موجود در بسته بندی های مختلف لیست قیمت زئولیت های موجود در بسته بندی های مختلف Type SiO2/Al2O3 Crystallinity % Pore Size (A⁰) قیمت بسته ۲۰۰ گرمی (ریال) قیمت بسته ۱ کیلویی (ریال) بسته های بزرگ ۳A ۲ – ۳ ۵۰۰,۰۰۰ موجود نیست. موجود نیست. ۵A ۲ – ۵ موجود نیست. موجود

countinue reading