دسته: قیمت نهال به

احداث باغ به 0

قیمت فروش درخت به- نهال به

خرید بذر به – خرید درخت به – خرید نهال اصلاح شده به-  خرید نهال به ایتالیایی-  خرید نهال به پاکوتاه-  خرید نهال سایز بزرگ به – خواص به  – خواص هسته به – درخت به  -درخت به – اصفهان درخت به زینتی – روش کاشت درخت به – روش کاشت نهال به زمان باردهی:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc۳۵ پایه: زالزالک – به رنگ میوه: زرد کمرنگ شروع باردهی:از سال دوم فاصله کاشت نهال:۳ الی ۴ متر میزان آبیاری:۱۰ لیتر در ۲۰ روز آبیاری درخت به – آموزش پیوند زدن درخت به  -احداث باغ به – ارتفاع درخت به – ارقام به – ارقام به پاکوتاه – ارقام تجاری به-  ارقام نهال به – اسم انواع به – انواع به انواع – به پا کوتاه – انواع به در ایران – انواع درخت به – انواع نهال به – باغ به – بذر به –  به ایتالیایی به بدون...