قیمت فروش نهال گلابی 0

قیمت فروش نهال گلابی

قیمت فروش نهال گلابی درخت گلابی- باردهی درخت گلابی – ابیاری درخت گلابی- انواع درخت گلابی- کاشت درخت گلابی- درخت گلابی اسپادانا- درخت گلابی بیروتی- طول عمر درخت گلابی

قیمت فروش درخت گردو کانادایی 0

قیمت فروش درخت گردو کانادایی

قیمت فروش درخت گردو کانادایی

قیمت نهال گلابی 0

قیمت نهال گلابی اسپادانا

قیمت نهال گلابی اسپادانا نیاز‌ها درخت گلابی آبیاری: سال اول پس از کاشت می‌بایست آبیاری درخت جوان با نظم و ترتیب و به شکل عمیق انجام شود تا سیستم ریشه به خوبی گسترده و مستقر شود؛ بنابراین در طی فصل رشد هر هفته دو بار می‌توان نسبت به آبیاری این درختان اقدام کرد. آبیاری درختان بالغ را می‌توان با فواصل بیشتری انجام داد. آبیاری بیش از اندازه و ماندگاری رطوبت در خاک موجب زرد شدن برگ‌ها و ریزش آنان و پوسیدگی طوقه این گیاه خواهدشد از طرفی آبیاری نامناسب و کم گیاه نیز موجب خشکی نوک و حاشیه برگ‌ها، پژمردگی عمومی گیاه، ریزش غنچه‌ها و عدم شکل گیری میوه و یا ریزش میوه‌ها در مراحل اولیه رشد می‌شود. نور: نور عامل بسیار مهمی در رشد و گلدهی درختان گلابی است این درختان را باید جایی کاشت که به خوبی در تمام روز از نور مستقیم آفتاب بهره‌مند باشند. کمبود نور...