برچسب: فروش درخت کاج سدروس انواع درخت کاج سدروس کاج سدروس اتلانتیکا معرفی درخت سدروس کاج سدروس دئودورا سدروس لیبانیکا کاج سدروس آبی سدروس آتلانتیکا

نهال کاج سدروس 0

نهال کاج سدروس

کاج سدروس یکی از جنس های تیره های کاج است برگها به صورت دسته ای ، مجتمع، پایا، فلس های مخروط نازک ، فشرده و با رسیدن مخروط از آنها جدا شده و می افتند.  گونه های معروف  کاج سدروس: سدروس لیبانیکا سدروس دئودرا سدروس آتلانتیکا تکثیر سدروس سدروس هم از طریق بذر و هم از طریق قلمه می تواند افزایش یابد. برای تکثیر از طریق بذر مخروط سدروس را 48 ساعت در آب خيس مي کنند بدين وسيله بذر از مخروط جدا مي شود سپس مختصري بذر را خشک مي نمايند آنگاه براي کاشت آماده مي شود. بهتر است قبل از کاشت بذر در داخل مخروط باقي بماند قوه ی نامیه ی بذر سدروس برای گونه های مختلف ، متفاوت است و به شرح زیر می باشد: سدروس آتلانتیکا  52 درصد سدروس دئودرا 72 درصد سدروس لیبانیکا 48 درصد انجام پیوند هم امکان پذیر است سدروس آتلانتيا Cedrus atlantica...