قیمت بید قرمز- بید سرخ- بید مرجان

قیمت بید قرمز- بید سرخ- بید مرجان

 درخت بید قرمز -بید سرخ -بید مرجان رشد درخت بید قرمز- بید مرجان بستگی به شرایط دارد. درخت بید قرمز می تواند از ۳ تا ۹ متر رشد کند و ارتفاع داشته باشد. شاخ و برگ های متعدد درخت از تنه اصلی می رویند. عرض این درخت معمولا همزمان با رشد ارتفاع درخت، پهن تر

countinue reading
, , , , ,