نهال بادام خوشه ای ،درخت بادام دیم،نهال بادام دیرگل،نهال بادام فرانگیس،نهال بادام آذر،نهال بادام پوست کاغدی ،

نهالستان پارس مشهد، مهندس زردادی،09152157465

بادام

بادام

خرید نهال بادام د رمشهد،فروش درخت بادام در مشهد،نهالستان بادام در خراسان رضوی